درباره قصر هدیش

سخن مدیر

طراحی مجموعه تالار های حاضر با نگاه به معماری فرهنگ و هنر ایران سعی در برقرای ارتباطی هرچند ناچیز میان حال و گذشته هنر این کهن دیار دارد. نمای بیرونی مجموعه برداشتی از دروازه های باشکوه پارسی است که با بهره گیری از مصالح مدرن و سنتی، مفهومی از زمان را در بر دارد. فضای داخلی مجموعه نیز با ستون هایی الهام گرفته شده از گل نیلوفر که در دستان مردان پارسی نشانه ای از صلح دوستی بوده و رنگ ها سرد و گرم و متنوع که نمادی از زیبایی های آفریدگار در طبیعت زیبای سرزمین اهورایی پارس هستند ، طراحی و اجرا شده است. (هدیش نام یکی از قصر های باشکوه پارسی در تخت جمشید است

با آرزوی بهورزی ایران و ایرانیان و اوقاتی خوش برای شما، از طرف مدیریت مجموعه چمنی و طراح و مجری مجموعه مهدی ضابط نیا

تالار و رستوران مجلل قصر هدیش

توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت توضیحات مورد نیاز درباره تالار و رستوران قصر هدیش در این قسمت قرار خواهد گرفت